سرور جیتسی

سرور جیتسی؛ قدرتمند و بروز
 • 40 کاربر

  1,040,000/ماهیانه
  150,000 هزینه راه اندازی   • vCPU 4 Core

   • RAM 4 GB DDR4

   • Disk Space 100 GB NVME

   • Trafic Unlimit

   • تعریف کاربر نامحدود

   • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و…


  سفارش دهید
 • 60 کاربر

  1,203,000/ماهیانه
  150,000 هزینه راه اندازی   • vCPU 6 Core

   • RAM 6 GB DDR4

   • Disk Space 100 GB NVME

   • Trafic Unlimit

   • تعریف کاربر نامحدود

   • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و…  سفارش دهید
 • 100 کاربر

  1,600,000/ماهیانه
  150,000 هزینه راه اندازی   • vCPU 8 Core

   • RAM 8 GB DDR4

   • Disk Space 100 GB NVME

   • Trafic Unlimit

   • تعریف کاربر نامحدود

   • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و…  سفارش دهید
 • 150 کاربر

  1,985,000/ماهیانه
  150,000 هزینه راه اندازی   • vCPU 12 Core

   • RAM 12 GB DDR4

   • Disk Space 100 GB NVME

   • Trafic Unlimit

   • تعریف کاربر نامحدود

   • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و…


  سفارش دهید
 • 200 کاربر

  2,375,000/ماهیانه
  150,000 هزینه راه اندازی   • vCPU 14 Core

   • RAM 14 GB DDR4

   • Disk Space 200 GB NVME

   • Trafic Unlimit

   • تعریف کاربر نامحدود

   • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و…


  سفارش دهید
 • 300 کاربر

  3,023,000/ماهیانه
  150,000 هزینه راه اندازی   • vCPU 16 Core

   • RAM 16 GB DDR4

   • Disk Space 200 GB NVME

   • Trafic Unlimit

   • تعریف کاربر نامحدود

   • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و…


  سفارش دهید