سرور جیتسی

سرور جیتسی؛ قدرتمند و بروز
 • 40 کاربر

  625,000/ماهیانه
  150,000 هزینه راه اندازی   • vCPU 4 Core

   • RAM 8 GB DDR4

   • Disk Space 100 GB NVME

   • Trafic Unlimit

   • تعریف کاربر نامحدود

   • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و…


  سفارش دهید
 • 60 کاربر

  825,000/ماهیانه
  150,000 هزینه راه اندازی   • vCPU 8 Core

   • RAM 8 GB DDR4

   • Disk Space 100 GB NVME

   • Trafic Unlimit

   • تعریف کاربر نامحدود

   • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و…  سفارش دهید
 • 100 کاربر

  1,225,000/ماهیانه
  150,000 هزینه راه اندازی   • vCPU 12 Core

   • RAM 12 GB DDR4

   • Disk Space 160 GB NVME

   • Trafic Unlimit

   • تعریف کاربر نامحدود

   • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و…  سفارش دهید
 • 150 کاربر

  1,525,000/ماهیانه
  150,000 هزینه راه اندازی   • vCPU 14 Core

   • RAM 14 GB DDR4

   • Disk Space 200 GB NVME

   • Trafic Unlimit

   • تعریف کاربر نامحدود

   • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و…


  سفارش دهید
 • 200 کاربر

  1,825,000/ماهیانه
  150,000 هزینه راه اندازی   • vCPU 16 Core

   • RAM 16 GB DDR4

   • Disk Space 200 GB NVME

   • Trafic Unlimit

   • تعریف کاربر نامحدود

   • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و…


  سفارش دهید
 • 300 کاربر

  2,325,000/ماهیانه
  150,000 هزینه راه اندازی   • vCPU 20 Core

   • RAM 20 GB DDR4

   • Disk Space 200 GB NVME

   • Trafic Unlimit

   • تعریف کاربر نامحدود

   • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و…


  سفارش دهید