سرور ابری آلمان

سرور مجازی آلمان سرور جت؛ بستری مطمئن
 • CX22 - آلمان

  420,000/ماهیانه   • vCPU 2 Core

   • RAM 4 GB DDR4

   • Disk Space 40 GB NVME

   • Trafic Unlimit


  سفارش دهید
 • CX32 - آلمان

  850,000/ماهیانه   • vCPU 4 Core

   • RAM 8 GB DDR4

   • Disk Space 80 GB NVME

   • Trafic Unlimit


  سفارش دهید
 • CX42 - آلمان

  1,520,000/ماهیانه   • vCPU 8 Core

   • RAM 16 GB DDR4

   • Disk Space 160 GB NVME

   • Trafic Unlimit


  سفارش دهید
 • CX52 - آلمان

  3,100,000/ماهیانه   • vCPU 16 Core

   • RAM 32 GB DDR4

   • Disk Space 320 GB NVME

   • Trafic Unlimit


  سفارش دهید
 • CPX11 - آلمان

  488,000/ماهیانه   • vCPU 2 Core

   • RAM 2 GB DDR4

   • Disk Space 40 GB NVME

   • Trafic Unlimit


  سفارش دهید
 • CPX21 - آلمان

  799,000/ماهیانه   • vCPU 3 Core

   • RAM 4 GB DDR4

   • Disk Space 80 GB NVME

   • Trafic Unlimit


  سفارش دهید
 • CPX31 - آلمان

  1,440,000/ماهیانه   • vCPU 4 Core

   • RAM 8 GB DDR4

   • Disk Space 160 GB NVME

   • Trafic Unlimit


  سفارش دهید
 • CPX41 - آلمان

  2,599,000/ماهیانه   • vCPU 8 Core

   • RAM 16 GB DDR4

   • Disk Space 240 GB NVME

   • Trafic Unlimit


  سفارش دهید
 • CPX51 - آلمان

  5,799,000/ماهیانه   • vCPU 16 Core

   • RAM 32 GB DDR4

   • Disk Space 360 GB NVME

   • Trafic Unlimit


  سفارش دهید