سرور ابری آلمان

سرور مجازی آلمان سرور جت؛ بستری مطمئن
 • CX11

  375,000/ماهیانه   • vCPU 1 Core

   • RAM 2 GB DDR4

   • Disk Space 20 GB NVME

   • Trafic Unlimit


  سفارش دهید
 • CPX11

  425,000/ماهیانه   • vCPU 2 Core

   • RAM 2 GB DDR4

   • Disk Space 40 GB NVME

   • Trafic Unlimit


  سفارش دهید
 • CX21

  521,000/ماهیانه   • vCPU 2 Core

   • RAM 4 GB DDR4

   • Disk Space 40 GB NVME

   • Trafic Unlimit


  سفارش دهید
 • CPX21

  736,000/ماهیانه   • vCPU 3 Core

   • RAM 4 GB DDR4

   • Disk Space 80 GB NVME

   • Trafic Unlimit


  سفارش دهید
 • CX31

  945,000/ماهیانه   • vCPU 2 Core

   • RAM 8 GB DDR4

   • Disk Space 80 GB NVME

   • Trafic Unlimit


  سفارش دهید
 • CPX31

  1,237,000/ماهیانه   • vCPU 4 Core

   • RAM 8 GB DDR4

   • Disk Space 160 GB NVME

   • Trafic Unlimit


  سفارش دهید
 • CX41

  1,583,000/ماهیانه   • vCPU 4 Core

   • RAM 16 GB DDR4

   • Disk Space 160 GB NVME

   • Trafic Unlimit


  سفارش دهید
 • CPX41

  2,200,000/ماهیانه   • vCPU 8 Core

   • RAM 16 GB DDR4

   • Disk Space 240 GB NVME

   • Trafic Unlimit


  سفارش دهید
 • CX51

  2,600,000/ماهیانه   • vCPU 8 Core

   • RAM 32 GB DDR4

   • Disk Space 240 GB NVME

   • Trafic Unlimit


  سفارش دهید
 • CPX51

  4,500,000/ماهیانه   • vCPU 16 Core

   • RAM 32 GB DDR4

   • Disk Space 360 GB NVME

   • Trafic Unlimit


  سفارش دهید