هاست وردپرس ابری ایران

مناسب برای راه اندازی کسب کارهای متوسط و بزرگ
 • هاست 1 گیگ NVME ابری

  30,000/ماهیانه   • فضای ذخیره 1 گیگ بابت NVME

   • ترافیک ماهانه نامحدود

   • تعداد اکانت FTP نامحدود

   • تعداد ساب دامین نامحدود

   • تعداد پارک دامین نامحدود

   • Addon Domains ندارد

   • SSL رایگان

   • کنترل پنل Cpanel


  خارج از دسترسی
 • هاست 2 گیگ NVME ابری

  50,000/ماهیانه   • فضای ذخیره 2 گیگ بابت NVME

   • ترافیک ماهانه نامحدود

   • تعداد اکانت FTP نامحدود

   • تعداد ساب دامین نامحدود

   • تعداد پارک دامین نامحدود

   • Addon Domains ندارد

   • SSL رایگان

   • کنترل پنل Cpanel


  خارج از دسترسی
 • هاست 5 گیگ NVME ابری

  90,000/ماهیانه   • فضای ذخیره 5 گیگ بابت NVME

   • ترافیک ماهانه نامحدود

   • تعداد اکانت FTP نامحدود

   • تعداد ساب دامین نامحدود

   • تعداد پارک دامین نامحدود

   • Addon Domains ندارد

   • SSL رایگان

   • کنترل پنل Cpanel


  خارج از دسترسی
 • هاست 10 گیگ NVME ابری

  150,000/ماهیانه   • فضای ذخیره 10 گیگ بابت NVME

   • ترافیک ماهانه نامحدود

   • تعداد اکانت FTP نامحدود

   • تعداد ساب دامین نامحدود

   • تعداد پارک دامین نامحدود

   • Addon Domains ندارد

   • SSL رایگان

   • کنترل پنل Cpanel


  خارج از دسترسی
 • هاست 20 گیگ NVME ابری

  299,000/ماهیانه   • فضای ذخیره 20 گیگ بابت NVME

   • ترافیک ماهانه نامحدود

   • تعداد اکانت FTP نامحدود

   • تعداد ساب دامین نامحدود

   • تعداد پارک دامین نامحدود

   • Addon Domains ندارد

   • SSL رایگان

   • کنترل پنل Cpanel


  خارج از دسترسی