سرور ابری ایران

 • IR320

  2,200,000/ماهیانه


   • vCPU 8 Core

   • RAM 16 GB

   • Disk Space 320 GB SSD

   • Trafic Unlimit


  خارج از دسترسی
 • IR160

  950,000/ماهیانه


   • vCPU 4 Core

   • RAM 8 GB

   • Disk Space 160 GB SSD

   • Trafic Unlimit


  خارج از دسترسی
 • IR80

  450,000/ماهیانه


   • vCPU 2 Core

   • RAM 4 GB

   • Disk Space 80 GB SSD

   • Trafic Unlimit


  خارج از دسترسی
 • IR50

  250,000/ماهیانه


   • vCPU 1 Core

   • RAM 2 GB

   • Disk Space 20 GB SSD

   • Trafic Unlimit


  خارج از دسترسی
 • IR25

  150,000/ماهیانه


   • vCPU 1 Core

   • RAM 1 GB

   • Disk Space 25 GB SSD

   • Trafic Unlimit


  خارج از دسترسی
 • IR480

  3,999,000/ماهیانه


   • vCPU 16 Core

   • RAM 32 GB DDR4

   • Disk Space 480 GB SSD

   • Trafic Unlimit


  خارج از دسترسی